กศน.ตำบลน้ำคำแหล่งเรียนรู้ราคาถูก http://numcum.siam2web.com/

 
   กศน.ตำบลน้ำคำ
กศน.ตำบลนาใหญ่
กศน.ตำบลน้ำคำ 
กศน.ตำบลสระคู
กศน.ตำบลดอกไม้
กศน.ตำบลหินกอง
กศน.ตำบลทุ่งกุลา
กศน.ตำบลทุ่งหลวง
กศน.ตำบลทุ่งศรีเมือง
กศน.ตำบลจำปาขัน
กศน.ตำบลช้างเผือก
กศน.ตำบลหัวช้าง
กศน.ตำบลบ่อพันขัน
กศน.ตำบลเมืองทุ่ง
กศน.ตำบลหัวโทน
กศน.ตำบลห้วยหินลาด
เศรษฐกิจพอเพียง
แหล่งเรียนรู้

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 กิจกรรม กศน.ตำบล

 

นางฉวี เกษามา
หัวหน้า กศน.ตำบลน้ำคำ

นายเปรม ทีน้ำคำ
ครู กศน.ตำบล(บ.จ้อก้อ)

                    

             

                 

                

                   

  

  

                               ครู กศน.ตำบลน้ำคำ ร่วมโครงการ ๑ ครู หนึ่งอาชีพหนึ่งภูมิปัญญาก้าวสู่         ประชาคมอาเซียน
                                                  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงาน กศน.จังหว้ดร้อยเอ็ด

                                 

 

 ๘  มิถุนายน 2555
ต้อนรับคณะผ้าป่าสามัคคี
และพิธีทำบุญตักบาตร กศน.ตำบลน้ำคำ

-  ๐๙.๐๐ น. คณะผ้าป่าพร้อมกัน ณ กศน.ตำบลหลังเดิม
-  ๐๙.๓๐  แห่ผ้าป่าไปยัง กศน.ตำบลน้ำคำหลังใหม่
-  ๑๐.๐๐พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
-  ๑๑.๐๐ ถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ ถวายผ้าป่า
-  ๑๑.๔๐ น.  พิธีเปิดป้าย กศน.ตำบลน้ำคำ โดยท่านกิตติ  สมทรัพย์ ส.ส.ร้อยเอ็ดเขต๖
-  พิธีเจิมป้ายเจริญชัยมงคลคาถาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ โดยพระครูวิจิตรปทุมรัตน์
เจ้าคณะตำบลน้ำคำ
-  ๑๒.๐๐ น. เชิญร่วมรัปประทานอาหาร

 

 

          กศน.ตำบลน้ำคำรับการนิเทศ
                      จากคณะนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดร้อยเอ็ด                  
              
วันที่๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕

    

  

 

 

  

                          

  

       ภาพ การดำเนินงานการก่อสร้าง
"กศน.ตำบลน้ำคำ" 
 โดยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
อำนวยความสะดวกโดย ผอ.ภูมิสิทธิ โพธิ์แสง
 และครู กศน.ตำบล

    อยากได้รับความรู้เกี่ยวกับอาเซียน"คลิก"ข้อมูลสารสนเทศ
นะคะ

    

            

                    


        Laughing   ปฏิทินกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่๑/๒๕๕๕ 

 วันจันทร์   ประชุมรับนโยบายจากผู้บริหารเพื่อวางแผนการทำงานในพื้นที่  
 วันอังคาร-วันศุกร์  กิจกรรมการพบกลุ่ม/ปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ กศน.ตำบลน้ำคำ
  
 Laughing ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๕  ณ กศน.ตำบลน้ำคำ
 
 Laughing 

                                                    วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
                     กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ ณ กศน.ตำบลน้ำคำและร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
                     ทั้งภายในและภายนอกอาคารศูนย์การเรียนชุมชน นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม กพช.ด้วยค่ะ

  
 Laughing 
                                                                     

 

                                   ผลงานเด่น ประจำปี 2554 

 

                                  ชื่อผลงาน การพัฒนาตนเองเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข

                                                                    ผลสำเร็จของงาน

๑.  ครู ศรช.ต้นแบบ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปี๒๕๕๒                               
๒.  หัวหน้า กศน.ตำบลดีเด่นระดับจังหวัด / ระดับภาค ประจำปี ๒๕๕๓
๓.  เป็นผู้ที่อุทิศตนและเสียสละเพื่อราชการ ระดับอำเภอ ประจำปี ๒๕๕๓
๔.  กศน.ตำบลดีเด่นระดับอำเภอ และ กศน.ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๔
๕.  เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่อุทิศเวลาให้กับงาน กศน.ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔
๖.  ได้รับเกียรติบัตร/เข็ม ในการการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล รุ่นที่๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔
  

                                                            วิธีการทำงานที่ประสบความสำเร็จ  

    คือ เป็นครูต้นแบบที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน ตามภารกิจหลักทั้งในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ดังนี้
๑. มีจิตสาธารณะ จิตเบิกบานตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาใจเต็มร้อยให้กับเพื่อนมนุษย์ ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ขยัน
อดทนเสียสละ มีวินัย และตรงต่อเวลา
๒. การสร้างเครือข่าย ทำงานด้วยใจ เข้ากับผู้อื่นได้ รู้จักให้ อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์
๓. คิดวิเคราะห์ก่อนพูด ต้องมีเจตนาหวังดี มีความสามารถในการสื่อสารข้อมูลตรง แน่นอน
๔. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดเชิงรับเชิงรุก ห้องเรียนมีอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านพร้อมเผชิญกับสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา
                                                   

                                                              ปัจจัยที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ

 

 

ผู้เรียน  กระตือรือร้น เป็นบุคคลใฝ่รู้ใฝ่เรียน “คิดเป็น” เห็นความสำคัญของการศึกษา พึ่งพาตนเองได้ 
ครู  เป็นแบบอย่างที่ดีมีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เกิดความภาคภูมิใจในการทำงานอย่างมีสติรอบคอบ 
เครือข่าย  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ ยกย่องให้เกียรติ ร่วมเป็นคณะทำงานที่เข้มแข็ง
สถานศึกษา/กศน.ตำบล  ทีมงานเข้มแข็ง แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ประสิทธิภาพของงาน

 

                                                 
 


 


 

Advertising Zone    Close

Online: 1 Visits: 15,625 Today: 6 PageView/Month: 79

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...